Seryjny złodziej perfum.

Policyjne łapanki w Galeriach Handlowych.

Dla Policji Konstytucja nie istnieje. Od kilku dni Policja w asyście Straży Miejskiej prowadzi łapanki na osoby , które nie posiadają maseczek na twarzy.

Policja znalazła sobie szybki sposób na wystawianie mandatów, oraz na gnębienie mieszkańców Lublina i okolic przy wspólnym udziale Straży Miejskiej i prywatnej instytucji SANEPID- która zamiast skupić się na badaniu żywności to wykonuje bezprawne i aroganckie postanowienia Niedzielskiego i spółki.

Art.  27.  [Ślubowanie]
1.

Przed podjęciem służby policjant składa ślubowanie według następującej roty:

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej”.

Sądy odmawiają  wszczynania  postępowań, powołując się –  na wolność poruszania z art. 52 konstytucji, a w kwestii maseczek – na wyrażoną w art. 31 zasadę proporcjonalności ograniczania praw i swobód.

„Rozporządzenie nie może być podstawą ograniczenia tej wolności, należy to uczynić ustawowo – stwierdził sąd, art. 54 kodeksu wykroczeń, uznając w tym wypadku za blankietową normę.

  • Art. 116 §1a k.w. jest przepisem o charakterze blankietowym, podobnie jak art. 54 kw. Jednakże podstawą odpowiedzialności za wykroczenie nie może być przepis rangi podstawowej, z kolei rozporządzenia Rady Ministrów nie są przepisami porządkowymi, do których odwołuje się art. 54 kw.
  • Obowiązek zakrywania ust i nosa został ustanowiony z naruszeniem art. 31 ust. 3 Konstytucji i JEDNOZNACZNIE wykracza poza delegację ustawową „Możliwość karnego sankcjonowania określonych zachowań wymaga ścisłego przestrzegania przez prawodawcę reguł legislacyjnych określonych w Konstytucji RP”.

Policja od ponad dwóch lat traci poparcie społeczne.Pałowanie,gazowanie,łamanie rąk,paralizatory to jak na razie domena Policyjna.Ostatnie sceny z Zamościa potwierdzają fakt, iż Policja względem własnego Narodu jest agresywna.

Dziwny traf, ale na granicy jak migranci rzucają kamieniami to nad wyraz są spokojni, ale to może być spowodowane tym,że ćwiczenia w terenie prowadzi się na własnym Narodzie.